MENU

Piatok 26. 5. 2017

Počet návštev: 1156652

Fotogaléria

Pripravované akcie :

28.5.2017 Vystúpenie DFS Komanička na amfiteátri vo Svidníku /Podujatie spojené s Rusínskym festivalom/

30.5.2017 Absolventské skúšky žiakov 4.ročníka 1.časti I.stupňa základného štúdia o 13:30 hod.

2.6.2017 Absolventský koncert žiakov 4.ročníka 1.časti I.stupňa základného štúdia o 16:15 hod.

2.6., 5. - 6.6.2017 Skúšky z hudobnej náuky žiakov 3.ročníka 2.časti I.stupňa základného štúdia

5.6.2017 Absolventské skúšky žiakov 4.ročníka 2.časti I.stupňa a 4.ročníka II.stupňa základného štúdia o 13:30 hod.

15.6.2017 Absolventský koncert žiakov 4.ročníka 2.časti I.stupňa a 4.ročníka II.stupňa základného štúdia o 16:15 hod. 

Novinky

 • Žiaci vystúpili na prezentácii novej knihy 

  Dňa 24.5.2017 sa v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku konala prezentácia novej knihy "Záhadná tuláčka" od Miroslava Majerníka. V kultúrnom programe sa predstavili dvaja žiaci ZUŠ vo Svidníku. Na zobcovej skladbe zahrala skladbu "Melódia" /L. V. Beethoven/ Natália Bokšanská sa sprievodom p. uč.M. Kizaka. Na gitare sa predstavil Jakub Kmiť so skladbou "Plaza de toros" sa sprievodom p. uč. Ľ. Kaliňáka. Výkony žiakov boli umocnené vrúcnym potleskom.

 • Akordeónisti účinkovali na vernisáži výstavy maturitných prác

  Dňa 19. mája 2017 boli akordeónisti Natália PotomováMatej Gerek z triedy uč. Mária Vaňugovej súčasťou slávnostnej udalosti. V priestoroch Podduklianského osvetového strediska sa konala vernisáž prác maturantov zo Strednej priemyselnej školy vo Svidníku. Svojou hrou prispeli k umocneniu výnimočných chvíľ, akými maturita a udalosti s ňou spojené v živote každého človeka sú.

 • Slovanský seminár eTwinning

  V Bratislave sa v dňoch 11. - 13. mája 2017 uskutočnil eTwinning SLOVANSKÝ SEMINÁR, ktorého zúčastnenými krajinami boli: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Chorvátsko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko. V rámci programu workshopov sa jednotliví lektori: P. Czaplinski - NSS Poľsko; M. Prievozník - SK; K. Lohyňová, SK; K Bažíková - SK venovali témam: eTwinning Live/Twin Space; Ako naplánovať a zrealizovať projekt v triede; Ako podporovať rezilienciu v škole a Jednoduchým externým nástrojom v projektoch eTwinning. Prínosnými boli príklady dobrej praxe - projekty niektorých zúčastnených krajín a ich pedagógov ako tipy na podnet a tvorbu vlastného projektu, ktoré boli nápomocnými hlavne začiatočníkom a mierne pokročilým v eTwinningu. Na základe splnených kritérií na medzinárodný seminár eTwinning /súčasť vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+/ sa tohto podujatia zúčastnila aj vyučujúca ZUŠ Svidník - Daša Izsófová. Získané poznatky pomôžu žiakom i škole zapojiť sa do medzinárodných partnerstiev. Veľa nových odprezentovaných nápadov a poznatkov tých pedagógov, ktorí takýmto inovatívnym spôsobom vedú svoje hodiny a svojich žiakov, je využiteľných v rôznych predmetoch a na rôznych typoch škôl, aj keď patrili účastníkom nielen zo Slovenska ale aj ostatných zúčastnených krajín. Svoju platformu ponúka eTwinning veľmi úspešne učiteľom, aby mohli spolupracovať, vymieňať si názory v rámci rôznych skupín, realizovať projekty, investovať do svojho osobného rozvoja formou účasti na aktivitách zameraných i na problematiku inklúzie.

Novinky

Kontakt

 • Základná umelecká škola
  Komenského 807/27, 089 01 Svidník
 • +421 915 975 393, 054 75 21 129

Fotogaléria